დავით მუმლაძე

ადვოკატი

დავით მუმლაძე საადვოკატო ბიურო OK&CG–ს ადვოკატია. მას აქვს საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების უფლებამოსილება საერთო სამართლის სპეციალიზაციით.  იგი 2008 წლიდან ჩვენი საადვოკატო ბიუროს, OK&CG–ს გუნდის წევრია. მისი საქმიანობის სფეროებს მიეკუთვნება სამოქალაქო სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი,სისხლის სამართალი, სააღსრულებო სამართალი, სამეწარმეო სამართალი, საგადასახადო სამართალი.

დავითმა 2009 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მიენიჭა სამართალმცოდნის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. იგი ამჟამად სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტია.

დავითის ძლიერი მხარეა დოკუმენტების სამართლებრივი ანალიზი, კლიენტის ინტერესების წარმომადგენლობა ბიზნეს პარტნიორებთან ან/და მათ მოდავე მხარეებთან მოლაპარაკებების წარმოება, წარმომადგენლობა  სასამართლოში ან/და კერძო არბიტრაჟებთან არსებული დავებისას, სააღსრულებო პროცესის წარმართვა. სისხლის სამართლიდან გამომდინარე საქმეებზე კლიენტების ინტერესების დაცვა წინასწარი გამოძიებისა და სასამართლოში საქმის წარმოებისას.

ცოდნის გაღრმავებისა მიზნით საადვოკატო ბიუროში მუშაობის დაწყებამდე დავითი მონაწილეობას იღებდა არაერთ ტრენინგსა თუ პროექტებში. მას გავლილი აქვს პროფესიული გადამზადების სხვადასხვა კურსები.

დავითი ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს.