ბლოგი

viber
გაქვთ თუ არა მეზობლის ნაკვეთის გამოყენების უფლება?

გაქვთ თუ არა მეზობლის ნაკვეთის გამოყენების უფლება?

საქართველოს კანონმდებლობა უძრავი ქონების მესაკუთრეს აძლევს შესაძლებლობას თავისი შეხედულებისამებრ ფლობდეს, სარგებლობდეს და განკარგავდეს თავის უძრავ ქონებას. ხში...

რა არის დელიქტი და დაგეკისრებათ თუ არა პასუხისმგებლობა სხვის მიერ მიყენებული ზიანის გამო

რა არის დელიქტი და დაგეკისრებათ თუ არა პასუხისმგებლობა სხვის მიერ მიყენებული ზიანის გამო

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, ზიანის მიმყენებელი ვალდებულია აუნაზღაუროს დაზარალებულს მისი ქმედებით მიყენებული ზიანი. ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების და...

თბილისის სააპელაციო სასამართლომ  საადვოკატო ბიურო ,,OK&CG“-ის საჩივარი შემოსავლების სამსახურის წინაა

თბილისის სააპელაციო სასამართლომ საადვოკატო ბიურო ,,OK&CG“-ის საჩივარი შემოსავლების სამსახურის წინაა

გარდაბნის მაგისტრატი სასამართლოს მიერ 2017 წლის 18 სექტემბერს მიღებული იქნა  დადგენილება მეწარმე სუბიექტის მიმართ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვე...

რა არის გამარტივებული წარმოება და რით განსხვავდება სასამართლო წარმოებისგან

რა არის გამარტივებული წარმოება და რით განსხვავდება სასამართლო წარმოებისგან

ხშირად კრედიტორები, რომელთა წინაშეც მოვალეს ფულადი ვალდებულების შესრულება ეკისრება, მიმართავენ გამარტივებულ წარმოებას და ამ გზით ცდილობენ დიდ დროსთან და მეტ დან...

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება

ხშირად მოქალაქეები არ ეთანხმებიან საპატრულო პოლიციის უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ გამოწერილ საჯარიმო ქვითარს, თუმცა არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია მათი უფლებები...

საადვოკატო ბიურო ,,OK&CG-მ

საადვოკატო ბიურო ,,OK&CG-მ" „საქართველოს ბანკის“ მიმართ არსებული დავა მოიგო

„საქართველოს ბანკში“ დასაქმებული ფიზიკური პირების ბანკირი ნინო ტაბატაძე სასამართლოში მისი სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ ბრძანების ბათილად ცნობ...

 საადვოკატო ბიურო ,,OK&CG”-ის მოგებული საქმით კიდევ ერთი სასამართლო  პრეცენდენტი დამკვიდრდა

საადვოკატო ბიურო ,,OK&CG”-ის მოგებული საქმით კიდევ ერთი სასამართლო პრეცენდენტი დამკვიდრდა

საადვოკატო ბიუროს ,,OK&CG” იურიდიული დახმარების მიღების მიზნით მომართა მოქალაქემ, რომელსაც სურდა მის არასრულწლოვან შვილთან ურთიერთობის წესის განსაზღვრ...

 როგორ უნდა მოიქცეთ თუ სამსახურიდან უკანონოდ გაგათავისუფლეს?

როგორ უნდა მოიქცეთ თუ სამსახურიდან უკანონოდ გაგათავისუფლეს?

ხშირად დამსაქმებლები ბოროტად იყენებენ მათ ხელში არსებულ უფლებამოსილებას და სრულიად დაუსაბუთებლად ათავისუფლებენ მათთან დასაქმებულ პირებს. უკანონო გათავისუფლება დ...

სხვისი ვალდებულების გამო აღმასრულებელმა შესაძლებელია თქვენი ქონება დააყადაღოს

სხვისი ვალდებულების გამო აღმასრულებელმა შესაძლებელია თქვენი ქონება დააყადაღოს

მოვალის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის პირობებში ვალდებულების იძულებით აღსრულებამდე შესაძლებელია მოხდეს მის კუთვნილ მოძრავ და უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება. ...

რა უნდა იცოდეთ მშენებარე კორპუსში ფართის შეძენისას

რა უნდა იცოდეთ მშენებარე კორპუსში ფართის შეძენისას

მოქალაქეები ხშირად იძენენ ფართს მშენებარე კორპუსში, რომლის მშენებლობაც ხელშეკრულების დადებისას დაწყებულიც კი არ არის. მსგავსი ხელშეკრულების დადება შემძენისათვის...